Historikk om elva og elveigarlaget

Vikedal elveeigarlag vart starta i 1960. Det var da utrolig lite fisk i elven.I Ørneshølen der grunneier hadde rett til notkast ble kun tatt en laks på ca 3 kg, og det var siste notkast som ble utført der.
Vannkvaliteten var særdeles dårlig av sur nedbør og forurensning. I tillegg ble det utført et betydelig notfiske ved elvas utløp. Elva var brukt som "søppelplass"for avrenning av silosaft, husdyrgjødsel og dumping av døde dyr. Laksetrappene i Opsalsfossen var i dårlig stand og tjuvfiske var vanlig.
I 1961 avtalte elveigarlaget og Haugesund og Omegn Jeger-og Fiskarforenig at Foreningen fikk enerett til fisket I Vikedalselven for et tidsrom av 10 år. Motytelse var utarbeideIse av fiskeregler, fiskepleietiltak, usettelse av yngel, oppsyn, mm. I samarbeid med elveeigarlaget førte dette til fredningssone i utløpet av elva fra Opsalsneset til Sunnanåneset i 1964.
Kastenotfisket i elveosen blei freda. Sportsfisket i elva kom i ordna former og oppsynet slo ned på tjuvfiske og forsøpling.
Dei gamle laksetrappene i Opsalsfossen vart reparert i 1968 og tunell med nye trapper kom i 1976.
Foreningen i Haugesund fekk forlenga leieavtale til ut sesongen 1979., da Elveeigarlaget overtok det heile ansvaret for elva.
I 1980 gjekk styret i laget inn for varig vern av Vikedalsvassdraget.
I 1981 diskuterte laget planer for kalking av elva og i 1987 var kalkingsanlegget i drift.
Prosjekt for fangst av 50 stk. stamlaks til genbank startet i 1987 og er gjennomført av Vindafjord Jeger og Fiskerforening.
Som ein paralell til perioden fra 1960 og til år 2000 vises til kopi av et skriv "Beskrivelse over Vikedalse-Vasdrag i Vlkedals Herred, Ryfylke Stavanger Amt".
Skrivet består av ca. 50 spørsmål med maskinskrift, og svar med handskrift.
Spørreskjemaet har underskrift "Joh. D.Simonnæs. Bergen i Januar 1906.

Spm:"Er elven i det heletaget meget eller kun nogenlunde tjenlig for Sportsfiske?

Svar:"Ja ,man antager at den vil blive en nogenlunde god Stangfiskeelv, hidtil har den efterat Laxetrapperne i Opsalfossen og Nybøfossen blev færdigbygget i Aaret 1902 kun været lidet benyttet som saadan nærmest av den Grund at man har sagt at spare Fisken mest mulig for den senere Reproduksjon af Laxebestanden."

Spm:"De Fiskeriberettiges Alltal?

Svar:"51 Fiskerieiere, hvoraf 9 endnu ikke har bortleiet sin Fiskeret til Sportsfiske."

Spm:"Er den , eller har den været bortleiet til Sportsmænd ? For hvilken Sum ?

Svar:"Ja. i 1899 blev den bortleiet til Godseier Bu1l- Tornøe m.fl. for en Leiesum af Kr. 221 paa den Betingelse af at Leierne skulde bekoste Laxetrappe i Opsalfos og Nybø-Ørnæsfossen, samt at Leiesummen skulde fordobles efter 10 Aar, om det viste sig at Laxemængden forøgedes, og at Elven fremdeles blev benyttet som Sportselv. Leietiden er ubegrænset ): Leien continuerer saa lenge Leieafgiften betales.

Spm:"Fangstens Størrelse i de sidste Aar ?

Svar:"Der er kun forsøgsvis fisket nogle Dage hver Sommer ,og har Resultatet været oppmuntrende. Saaledes blev der Sommeren 1904 af en enkelt Sportsman i Løbet af nogle faa Dage fanget 19 Fisker, heraf 15 Stk. riktignok mindre Lax ".

Spm:"Har den tidligere vøret større eller mindre ?

Svar:"I den sidste Tid forinden Elven blev bortleiet var Fisket av mindre Betydning mod hvaddet havde været for et Par Mandsaldre tilbage.Da kunde det i et enkelt Nodkast under Fossen fanges 20 a 30 Lax. Med Hov kunde der i selve Fossen en Dag tages mere end 1 Dusin Fiske. Saaledes skulde en Mand, Ole Olsen fra Vikedal, betale indtill 3 Spd. For Tilladelse til at drive Laxefiske i og under Opsalfossen for en enkel Aften.

Spm:"Hvad er Fiskens sedvanlige Størrelse? Hvor stor kan den faaes? Hvor stor l w den i Fortiden været fanget?"

Svar:"Laxen har i de senere Aar været paa 4-6 kg. Kan faaes op til en Vægt af 6-13 Kg. Den største Lax, der vides fanget i Vikedalselven har været 19 kg."

Spm:"Er der bekvem Anledning til Anlæg af Udklækningsapparater?"

Svar:"Ja. I 1901 blev der på Gaarden Førland ca 8 km. fra Elvemudingen bygget et nyt Udklækningsapparat Ca.100000 Stkr. Laxerogn. Dette har senereværet belagt med 25-50000 Stkr. Rogn aarlig tilført fra Lærdal eller Aaensire, da der hidtil ikke har været nogen Adgang til Stamfiskefangst ved selve Vasdraget."

Etter spørsmålsrunden, som dette var et lite utdrag av, føyer Joh.D.Simonnæs til følgende:

"Vikedalsbygden er et sundt Sommeropholdsted. Der er under jagttiden adgang til at skyde Hare og alm. Skogvildt m. v. I Fjeldvandene findes en god Ørretbestand.

Håpet for framtiden er at Driftsplanen for Vikedalselva kan bidra til å føra historien for elva framover i rett leid.


Gilje Web