Nyheter

VIKEDALSELVA - PRØVEFISKE ETTER RØMT FISK
Vikedal Elveigarlag har nå fått formelt godkjent fra Fylkesmannen prøvefiske i Vikedalseleva etter rømt oppdrettslaks.

Vikedal Elveigarlag har i perioden før 21.10.2019 organisert prøvefisket på tillatelse for skjellprøvefiske fra Miljødirektoratet. Fiske etter 21.10.2019 skal nå reguleres i henhold til vedtaket fra Fylkesmannen.

Se vedlagt skriv for mer info og regler rundt prøvefiske.
23.10.2019 - Vikedal Elveigarlag v/styret
UTVIDET FISKESESONG
Vikedal Elveigarlag har nå utført påkrevd midtsesongevaluering. Resultatene ved midtsesong er bra både med tanke på oppgang av laks og innrapportert fangst.

Styret har besluttet at det åpnes for fiske frem til og med mandag 19.august, samt at vi åpner for fiske på mandager fra og med kommende mandag frem til og med mandag 19.august (totalfredning blir tirsdager og onsdager). Ellers, gjelder fortsatt 1 avlivet laks pr døgn og auren er totalfredet

Økning av fiske er innenfor rammen vi har i forhåndsavtale med Fylkesmannen.

Da ønsker vi fiskere lykke til med resterende sesong. Flott om dere hjelper til med innrapportering av fangst, samt innlevering av skjellprøver på avlivet fangst.
14.07.2019 - Styret
SVAR FRA VINDAFJORD KOMMUNE (ref. skogshogst)
Vi har nå mottatt svar på vår henvendelse til Vindafjord Kommune i forbindelse med forurensing av Vikedalselva grunnet skogshogst ved midtre/øvre del av elva. Det godt å se at kommunen responderer rask på vår henvendelse, der de har foretatt synfaringer i aktuelt område i tillegg til å vurdere både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Mer detaljert svar finner dere på «svar fra Vindafjord Kommune»
13.07.2019 - Styret
SVAR FRA MATTILSYNET (ref. innrapportert laks)
Vi har nå mottatt svar fra Mattilsynet i forbindelse med 1 stk. skadet laks, som ble fisket i nedre del av Vikedalselva fredag 21 juni. Mattilsynet opplyser at skade og tilstand på laksen ikke har likhetstrekk med funn på syk laks observert/fanget i elver på Østlandet og ser ikke behov for videre prøvetaking av fisken.

Vikedal Elveigarlag får positiv tilbakemelding fra Mattilsynet og Fylkesmann i forbindelse med fyldig og rask innrapportering av skadet laks. Vi ønsker også å rette en stor takk til aktuell fisker som tok snarlig kontakt med grunneier og styret i Elveigarlaget.

Situasjonen kan endre seg utover sesongen og dersom en finner flere fisk med sår eller andre unormale tilstander i eller langs elva (økt antall død fisk/svekket/skadet fisk i elven etc.) er det viktig å melde raskt ifra til Vikedal Elveigarlag ved Jostein Hallingstad (932 23 545) eller Bjørn Ove Helgesen (913 97 108).

Dersom en fanger syk fisk levers den snarest til Elveigarlaget, som da tar videre aksjon og dialog med Mattilsynet og Fylkesmannen (fisken må ikke fryses før innlevering).

Viktig at mulige smittestoffer uskadeliggjøres (info fra Mattilsynet)
Alle brukere av elver, som fiskere og padlere, er pålagt å gjøre viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av eventuell sykdomssmitte.

Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag. Dette kravet gjelder uansett, og er særlig viktig å overholde nå som vi er i en situasjon der det dør fisk uten at man så langt kjenner årsaken.

I tillegg er det viktig at det mulige smittestoffet uskadeliggjøres. For å hindre spredning av mulig smittestoff skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder. Desinfeksjon kan for eksempel skje med Virkon S.
25.06.2019 - Styret
PROSJEKTARBEID OG TILSKUDDSSØKNADER 2019
 • Reparasjon og drift av fisketeller (tilskudd innvilget for 2019)
  - Prosjekt og tilskudd for reparasjon, drift og overvåkning av videteller og laksetrapp
 • Forprosjekt og kartlegge utbedring av laksetrapp i Opsals fossen (tilskudd innvilget for 2019)
  - Prosjekt og tilskudd for å etablere et forprosjekt med mål om en fremtidig totalrenovering av laksetrappene i Opsalsfossen
 • Ajourføre driftsplan (tilskudd innvilget i 2018)
  - Pågående arbeid som startet i 2018 og som planlegges ferdig i løpet av 2019
 • Flytting av fisk over anadrom strekning
  - Prosjekt og tilskudd for flytting av fisk ovenfor Låkafossen, alternativ å se på annen kultivering ovenfor Låkafossen
 • Oppdatere sonekart og merking av soner ved elva
  - Prosjekt og tilskudd er delt opp planleggingsfase 2019 og selve utførelse med merking i 2020
Ta gjerne kontakt med styret om det er grunneiere eller privatpersoner som ønsker å bidra i pågående prosjekter, nye prosjektforslag eller annen form for dugnadshjelp rundt Vikedalselva.
02.06.2019 - Styret
RESULTATER FRA SKJELLPRØVER 2018
Vi har nå mottatt skjellprøve svar fra NINA og vedlagt rapport viser en oppsummering fra styret basert på skjellprøve analyser fra fiske i sesongen og høstfiske i oktober.
06.04.2019 - Styret
ÅRSMØTE 2018 – VIKEDAL ELVEIGARLAG
Det blir arrangertårsmøte i Vikedal Elveigarlag torsdag 11.04.2019.
Se vedlagt innkalling og saksliste for mer info.
02.04.2019 - Styret
UTVIDET FISKESESONG i VIKEDALSELVA
Med referanse til forhåndsavtale med Fylkesmannen, fangststatistikk og tellerstatestikk pr. 11/08, så har styret i Vikedal Elveigarlag besluttet å forlenge sesongen til mandag 20.august i sesongen 2018. I tillegg åpnes mandag 13/08 og 20/08 for fiske. FREDEDE DAGER frem til og med 20/08 blir da tirsdag 14/08 og onsdag 15/08 (kl. 00:00 til 24:00).

Styret oppfordrer til å sette ut hunn fisk!

Elva er fortsatt stor, der spesielt oppgang i Opsal fossen og laksetrappene er utfordrende. Elva er nå på vei ned og vi regner med en økt oppgang i kommende uke.

INFO OM TJUVFISKE!
Vi har fått innrapportert tjuvfiske i Vindafjorden og Sandeidsfjorden de siste uken (deriblant flytegarn og ulovlige satt garn). Det er Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn som tar seg av oppsynet i Vindafjorden og vi oppfordrer til å informere Statens naturoppsyn avd. Suldal v/ Reidar Sandal (mob: 908 77 844 - mail reidar.johan.sandal@miljodir.no) om det oppdages ulovlig fiske i Vindafjorden.
11.08.2018 - Styret
MIDTSESONGEVALUERING AV LAKSEFISKE 2018 I VIKEDALSELVA
I nasjonal forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag er det stilt krav til midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak i Vikedalselva.

Vikedal Elveigarlag har den 10.juli 2018 utført midtsesongevaluering av Vikedalselva, der fangstrapportering registrert på websiden er basis for evalueringen. I tillegg vil teller resultatene kunne ha en innvirkning på evalueringen, som nå er sendt inn til Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Evalueringen kommer ut med en forventet gytebestandsmåloppnålese som tilsier at vi kan øke fisketrykket i Vikedalselva innenfor de rammene satt i inngått forhånds avtalte tiltak etter midtsesongevaluering med Fylkesmannen.

Konklusjon:
Vikedal Elveigarlag ønsker å se an utviklingen av vannstand og oppgang utover juli måned før en beslutning om økt fisketrykk eventuelt iverksettes. Info blir lagt ut på websiden, så snart ny vurdering er utført.
10.07.2018 - Styret
NYTT KAMERA OG UNDERVANNSLYS
Med midler fra Fylkesmannen har vi nå fått installert nytt kamera og undervannslys i videotelleren. Vi er veldig fornøyd med resultatet og håper dette bidrar til enda bedre kontroll og dokumentasjon på oppgang av laks i Vikedalselva. Stor takk til Fylkesmannen og ikke minst Kjetil Gilje som har bidratt med å få nytt kamera på nett.

Video før oppgradering (MP4 video)
Video etter oppgradering (MP4 video)
30.06.2018 - Styret
RESTAURERING AV TRAPP
Trappa på Opsal er nå restaurert tilbake til opprinnelig form, der Vikedal Elveigarag ønsker nå å rette en stor takk til Miljødirektoratet, Fylkesmannen og ikke minst VMA og Arild Vestbø som gav oss prioritet.

For mer info se rapport med bilder (PDF)
29.06.2018 - Styret
GODKJENT REVIDERT FORHÃ…NDSAVTALE MED FYLKESMANNEN
Vikedal Elveigarlag har nå fått godkjent revidert plan for forhåndsavtalte tiltak etter midtsesongevaluering for Vikedalselva. Avtale gir rom for at Vikedal Elveigarlag kan lokalt beslutte å både øke og minke fisketrykket innenfor de rammer som nå er avtalt med Fylkesmannen. Elveigarlagets beslutning blir basert på midtsesongevauleringen den 10.juli. Det er veldig viktig at Vikedal Elveigarlag får inn best mulig fangstrapportering og status igjennom sesongen, der vi oppfordrer alle tidligere og nye fiskere til å hjelpe til med å etterleve fangstrapporteringen i Vikedalselva.

Avtalen inneholder totalt fire handlingsalternativer, som kort oppsummer er:
 • Øke fisketrykket (utvide sesongen til 20.august og oppheve freding pÃ¥ mandager)
 • Opprettholde fisketrykket (ingen endring)
 • Redusere fisketrykket (sesongavslutning senest 05. august)
 • Stanse fiske (totalfredning fra 11. juli)
21.06.2018 - Vikedal Elveigarlag v/ Styret
FORBUD MOT FISKE ETTER LAKS OG SJØAURE UTENFOR VIKEDALSELVA
Det er forbud heile året mot fiske etter laks og sjøaure med stang og handsnøre fra båt og land innenfor fredningssonen i Vikedal (se eget kart for etablert fredningssone, samt særskilte regler for setting av garn innenfor fredningssonen.


Mer info på websiden til Fylkesmannen i Rogaland under:
06.06.2018 - Hilsen Vikedal Elveigarlag v/ Styret
VIKEDAL ELVEIGARLAG MED ORG.NR 914 532 094
Etter å ha jobbet over tid med å få organisasjonsnummer for Vikedal Elveigarlag, så er det med stor glede å kunne få informere om at Elveigarlaget nå er godkjent registrert i Brønnøysund Registrene med org.nr 914 532 094
13.03.2018 - Styret
ÅRSMØTE 2017 - VIKEDAL ELVEIGARLAG
Det blir arrangert årsmøte i Vikedal Elveigarlag torsdag 01.03.2018.
Se vedlagt Innkalling og saksliste for mer info.
19.02.2018 - Styret