Nyheter

MIJØDIREKTORATET STENGER VIKEDALSELVA
Miljødirektoratet har den 21. juni 2024 fastsatt at fisket i Vikedalselva stanses med virkning fra og med søndag 23/6 kl 00:00 (fiske er åpent ut lørdag 22/6 kl 24:00).

Vedtaket inkluderer også stans av sjøfiske etter laks med stang og håndsnøre i blant annet Vindafjorden. All laks som tas i forbindelse med sjøfiske med stang og håndsnøre skal umiddelbart og skånsomt settes ut igjen.

Vikedal Elveigarlag har på likt linje med andre berørte forvaltnings lag reagert på måten vedtaket har blitt utført på.

Styret i Vikedal Elveigarlag stiller spørsmålstegn rundt Miljødirektoratets grundige gjennomgang før vedtaket ble besluttet, da lokale forvantlingslag ikke har blitt kontaktet med tanke på status i 2024 sesongen.

Vikedal Elveigarlag er som mange andre bekymret for årets lakseoppgang, men mener vi har gode rutiner for telling av fisk (videoteller) og innrapportering av avlivet fisk.

NORSKE LAKSEELVER
På vegne av alle medlemmene, så jobber nå Norske Lakseelver med å få innspill fra de berørte forvaltnings lag og elver for så å ta dette videre samlet inn mot Miljødirektoratet.

Hovedfokuset vil være å fremskaffe mer detaljert informasjon og status fra hver enkel elv og se på alternative løsninger i forhold til totalstenging.

Miljødirektoratet har opplyst at fredag den 5 juli, så skal de foreta en ny vurdering med tanke på å stenge flere elver eller gjenåpne noen av elvene som stenges 23.juni.

Kopi av:
Forskrift om stans i fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjøområder i 2024 - se link
Ekstraordinære tiltak i laksefisket i sjø og elv - se link
22.06.2024 - Vikedal Elveigarlag v/styret
MIDTSESONGEVALUERING 10.07.2023
Vikedal Elveigarlag har nå foretatt pålagt Midtsesongevaluering, som baseres på innrapportert fangst, registrert oppgang og fangstforhold pr. 10.07.2023.

Evalueringen er oversendt Statsforvalteren i Rogaland, som har den videre dialogen med Miljødirektoratet.

Evalueringen konkluderer med at vi opprettholde fisketrykket tilsvarende det som har vært frem til 10.juli 2023 (fredning mandager og tirsdager, samt døgnkvote på 1 laks).

Vikedal Elveigarlag ønsker å se ann utviklingen på oppgangen frem til 30.07.2023 før vi eventuelt re-vurderer å redusere fisketrykket.

Kopi av innsendt evaluering kan lastes ned her
12.07.2023 - Vikedal Elveigarlag v/styret
MIDTSESONGEVALUERING 10.07.2022
Vikedal Elveigarlag har nå foretatt pålagt Midtsesongevaluering, som baseres i hovedsak på innrapportert fangst, registrert oppgang og fangstforhold pr. 10.07.2022.

Evalueringen er oversendt Statsforvalteren i Rogaland, som har den videre dialogen med Miljødirektoratet.

Evalueringen konkluderer med at vi opprettholde fisketrykket tilsvarende det som har vært frem til 10.juli 2022 (fredning mandager og tirsdager, samt døgnkvote på 1 laks).

Vikedal Elveigarlag ønsker å se ann utviklingen på oppgangen frem til 24.07.2022 før vi eventuelt øker fisketrykket innenfor forhåndsgodkjente rammer med Stadsforvalteren.

Om oppgangen fortsetter og blir som forventet, så ønsker vi å iverksette tiltak for å øke fisketrykket, der vi vil vurdere å åpne for fiske på mandager fra og med 25.07.22 til og med mandag 15.08.22, samt utvide sesongen fra mandag 15.08.22 til lørdag 20.08.22

Kopi av innsendt evaluering kan lastes ned her
13.07.2022 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Årsmøte 2021 – Vikedal Elveigarlag
Det blir arrangert årsmøte i Vikedal Elveigarlag torsdag 31.03.22 kl 19:30 på bankbygget 2etg. i Vikedal.

Eventuelt saker som ønskes tas opp bes sendes inn til styret innen søndag 27.03.22

Se egen inkalling HER

Vel møtt!
22.03.2022 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Merknad til Vindafjord Kommune fra Vikedal Elveigarlag
I forbindelse med pågående utredning og forslag om å bruke Fjellgardsvatnet som drikkevann, så har Vikedal Elveigarlag sendt inn merknad til Vindafjord Kommune. Vi stiller oss svært kritisk til forslaget!!

Les merknaden her

Vikedal Elveigarlagt har fokusert på konsekvenser for Vikedalselva, da Fjellgardane Vel og Vikedal Bygdelag belyser de andre verdiene som berøres av forslaget.
08.03.2022 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Fisketillatelse 2021 - Uttak av pukkellaks i Vikedalselva
Vikedal Elveigarlag gis med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 13, tillatelse til å fange pukkellaks uavhengig av forskrifter eller forbud fastsatt i eller i medhold av samme lov. Tillatelsen gjelder uttak av pukkellaks med stang og not frem til og med 31.08.2021.

Metode/utstyr: Tillatelsen gjelder bruk av stangfiske, not og håv

Ansvarlig i felt: Tillatelsen til gjelder for Bjørn Ove Helgesen (913 97 108) og medarbeidere under hans ledelse. Koordinator i felt er Jostein Hallingstad og interesserte medarbeidere bes ta kontakt med Jostein på tlf. 932 23 545 eller på mail josthall@gmail.com

Ref. Vedtak fra Stadsforvalteren
23.08.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
SESONGUTVIDELSE I VIKEDALSELVA
Vikedal Elveigarlag har besluttet å utvide sesongen 2021 utover 15 august, der vi åpner opp for fiske mandag 16/8, onsdag 18/8, torsdag 19/8 og fredag 20/8 (tirsdag 17/8 er fredet og ikke tillatt med fiske).
Vi oppfordrer til at hunnfisk settes tilbake til elven, samt at en rapporterer snarlig inn om en får på land eller observerer pukkellaks i elva.

Da håper vi på mye nedbør de nærmeste dagene og en flott fiskeavslutning på årets sesong i Vikedalselva.
11.08.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Hva skal du gjøre når du får en pukkellaks:
- Fisken avlives (teller ikke med på døgnkvote)
- Fangsten av pukkellaks rapporteres inn i de samme systemene som for laks eller via e-mail bohel@online.no (ta gjerne da bilde av laksen)
- Ta en skjellprøve av pukkellaksen og lever inn på vanlig måte
19.07.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
MIDTSESONGEVALUERING 10.07.2021
Vikedal Elveigarlag har foretatt pålagt Midtsesongevaluering, som baseres i hovedsak på innrapportert fangst i tillegg til registrert oppgang og fangstforhold pr. 10.07.2021. Evalueringen er oversendt Statsforvalteren i Rogaland, som har den videre dialogen med Miljødirektoratet.

Evalueringen konkluderer med at vi opprettholde fisketrykket tilsvarende det som har vært frem til 10.juli 2021 (fredning mandager og tirsdager, samt døgnkvote på 1 laks).

Vikedal Elveigarlag ønsker å se an utviklingen av vannstand, oppgang og fangstrapportering utover juli måned før en beslutning om en eventuell justering av fisketrykket iverksettes innenfor forhånds avtalte tiltak etter midtsesongevaluering.

Kopi av innsendt evaluering kan lastet ned HER

VIKTIG!
Vi har fått innrapportert observasjoner av fangst som ikke rapporteres inn vi vår fangstportal. Dette er svært uheldig for Vikedalselva, der manglende rapportering påvirker både midtsesongevaluering og års rapportering, som igjen kan medfører til ytterligere sentrale pålegg og restriksjoner rundt fiske i elva.

Fangst rapportering er ikke valgfritt, men lovpålagt og reguleres igjennom «Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)». Manglende innrapportering er ikke akseptabelt og kan medføre til bortvisning eller ved gjentakelser, så vurderes utestengelse fra fiske i Vikedalselva.

Vi anmoder fiskere og grunneiere til å innrapportere all avlivet og gjenutsatt fangst, samt ta kontakt om det er utfordringer rundt SMS innmeldingen eller at en observere fangst som ikke rapporteres.
15.07.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
REVIDERT PLAN FOR FORHÅNDSAVTALTE TILTAK ETTER MIDTSESONGEVALUERING 2021
Vikedalselva er pålagt midtsesongevaluering den 10.juli 2021, der vi kan informere at Vikedal Elveigarlag har fått godkjent revidert plan for forhåndsavtalte tiltak etter midtsesongevaluering av laksefiske i Vikedalsleva for sesongen 2021.

Avtalen åpner for både å minke og øke fisketrykket avhengig evalueringens utfall. De «ytre rammer» er satt fra total stenging av elva fra og med 10.juli til at vi kan utvide sesongen frem til 20.august i tillegg til å åpne for fiske på mandager etter 10.juli om evaluering tilsier dette.

VIKTIG!
Hovedgrunnlaget for evalueringen den 10.juli er basert på innrapportert fangst via Elveigarlagets webside. Det er viktig at fangstrapportering innrapporteres mest mulig korrekt innen endt fiskedøgn. Husk også å registrere «null fangst» (blir ikke vist i fangsrapport på web) i tillegg til avlivet eller gjenutsatt fangst.

NYTT SMS NUMMER!
For sesongen 2021 skal fangstrapportering meldes inn på SMS til 2300 i henhold til SMS instruks

Vikedal Elveigarlag håper nå på god oppgang av fisk med flotte fiskeforhold og gode fangstrapporteringer.

Vi ønsker med dette både tidligere og nye fiskere velkommen til Vikedalselva og lykke til med sesongen 2021.
16.06.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
STATUS - RENOVERING AV LAKSETRAPP
Vikedal Elveigarlag har inngått avtale med NORCE i forbindelse med kartlegging og forprosjektering rundt restaurering / ny laksetrapp i Opsalsfossen. Avtalen inneholder blant annet kartlegging av eksisterende trappeløsning, 3D modell, vandringsløsninger, utarbeide prosjektspesifikasjoner klart for utførelseanbud, samt innspill til søknader i forbindelse med tilskuddsordninger.

Vikedal Elveigarlag og Norce planlegger med å ferdigstille forprosjekteringa og forhåpetligvis anbudsevaluering i løpet av 2021.

Videre plan vi da være å søke om tilskudd til gjennomføring i 2022 / 2023 og at ny trappeløsning er på plass innen 2023.

Medlemmer eller fiskere som ønsker i bidra er hjertelig velkommen til å kontakte oss.
04.06.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
VIKEDALSELVA - PRØVEFISKE ETTER RØMT FISK
Vikedal Elveigarlag har nå fått formelt godkjent fra Fylkesmannen prøvefiske i Vikedalseleva etter rømt oppdrettslaks.

Vikedal Elveigarlag har i perioden før 21.10.2019 organisert prøvefisket på tillatelse for skjellprøvefiske fra Miljødirektoratet. Fiske etter 21.10.2019 skal nå reguleres i henhold til vedtaket fra Fylkesmannen.

Se vedlagt skriv for mer info og regler rundt prøvefiske.
23.10.2019 - Vikedal Elveigarlag v/styret
UTVIDET FISKESESONG
Vikedal Elveigarlag har nå utført påkrevd midtsesongevaluering. Resultatene ved midtsesong er bra både med tanke på oppgang av laks og innrapportert fangst.

Styret har besluttet at det åpnes for fiske frem til og med mandag 19.august, samt at vi åpner for fiske på mandager fra og med kommende mandag frem til og med mandag 19.august (totalfredning blir tirsdager og onsdager). Ellers, gjelder fortsatt 1 avlivet laks pr døgn og auren er totalfredet

Økning av fiske er innenfor rammen vi har i forhåndsavtale med Fylkesmannen.

Da ønsker vi fiskere lykke til med resterende sesong. Flott om dere hjelper til med innrapportering av fangst, samt innlevering av skjellprøver på avlivet fangst.
14.07.2019 - Styret
SVAR FRA VINDAFJORD KOMMUNE (ref. skogshogst)
Vi har nå mottatt svar på vår henvendelse til Vindafjord Kommune i forbindelse med forurensing av Vikedalselva grunnet skogshogst ved midtre/øvre del av elva. Det godt å se at kommunen responderer rask på vår henvendelse, der de har foretatt synfaringer i aktuelt område i tillegg til å vurdere både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Mer detaljert svar finner dere på «svar fra Vindafjord Kommune»
13.07.2019 - Styret
SVAR FRA MATTILSYNET (ref. innrapportert laks)
Vi har nå mottatt svar fra Mattilsynet i forbindelse med 1 stk. skadet laks, som ble fisket i nedre del av Vikedalselva fredag 21 juni. Mattilsynet opplyser at skade og tilstand på laksen ikke har likhetstrekk med funn på syk laks observert/fanget i elver på Østlandet og ser ikke behov for videre prøvetaking av fisken.

Vikedal Elveigarlag får positiv tilbakemelding fra Mattilsynet og Fylkesmann i forbindelse med fyldig og rask innrapportering av skadet laks. Vi ønsker også å rette en stor takk til aktuell fisker som tok snarlig kontakt med grunneier og styret i Elveigarlaget.

Situasjonen kan endre seg utover sesongen og dersom en finner flere fisk med sår eller andre unormale tilstander i eller langs elva (økt antall død fisk/svekket/skadet fisk i elven etc.) er det viktig å melde raskt ifra til Vikedal Elveigarlag ved Jostein Hallingstad (932 23 545) eller Bjørn Ove Helgesen (913 97 108).

Dersom en fanger syk fisk levers den snarest til Elveigarlaget, som da tar videre aksjon og dialog med Mattilsynet og Fylkesmannen (fisken må ikke fryses før innlevering).

Viktig at mulige smittestoffer uskadeliggjøres (info fra Mattilsynet)
Alle brukere av elver, som fiskere og padlere, er pålagt å gjøre viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av eventuell sykdomssmitte.

Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag. Dette kravet gjelder uansett, og er særlig viktig å overholde nå som vi er i en situasjon der det dør fisk uten at man så langt kjenner årsaken.

I tillegg er det viktig at det mulige smittestoffet uskadeliggjøres. For å hindre spredning av mulig smittestoff skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder. Desinfeksjon kan for eksempel skje med Virkon S.
25.06.2019 - Styret