Nyheter

UTVIDET FISKESESONG i VIKEDALSELVA
Med referanse til forhåndsavtale med Fylkesmannen, fangststatistikk og tellerstatestikk pr. 11/08, så har styret i Vikedal Elveigarlag besluttet å forlenge sesongen til mandag 20.august i sesongen 2018. I tillegg åpnes mandag 13/08 og 20/08 for fiske. FREDEDE DAGER frem til og med 20/08 blir da tirsdag 14/08 og onsdag 15/08 (kl. 00:00 til 24:00).

Styret oppfordrer til å sette ut hunn fisk!

Elva er fortsatt stor, der spesielt oppgang i Opsal fossen og laksetrappene er utfordrende. Elva er nå på vei ned og vi regner med en økt oppgang i kommende uke.

INFO OM TJUVFISKE!
Vi har fått innrapportert tjuvfiske i Vindafjorden og Sandeidsfjorden de siste uken (deriblant flytegarn og ulovlige satt garn). Det er Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn som tar seg av oppsynet i Vindafjorden og vi oppfordrer til å informere Statens naturoppsyn avd. Suldal v/ Reidar Sandal (mob: 908 77 844 - mail reidar.johan.sandal@miljodir.no) om det oppdages ulovlig fiske i Vindafjorden.
11.08.2018 - Styret
MIDTSESONGEVALUERING AV LAKSEFISKE 2018 I VIKEDALSELVA
I nasjonal forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag er det stilt krav til midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak i Vikedalselva.

Vikedal Elveigarlag har den 10.juli 2018 utført midtsesongevaluering av Vikedalselva, der fangstrapportering registrert på websiden er basis for evalueringen. I tillegg vil teller resultatene kunne ha en innvirkning på evalueringen, som nå er sendt inn til Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Evalueringen kommer ut med en forventet gytebestandsmåloppnålese som tilsier at vi kan øke fisketrykket i Vikedalselva innenfor de rammene satt i inngått forhånds avtalte tiltak etter midtsesongevaluering med Fylkesmannen.

Konklusjon:
Vikedal Elveigarlag ønsker å se an utviklingen av vannstand og oppgang utover juli måned før en beslutning om økt fisketrykk eventuelt iverksettes. Info blir lagt ut på websiden, så snart ny vurdering er utført.
10.07.2018 - Styret
NYTT KAMERA OG UNDERVANNSLYS
Med midler fra Fylkesmannen har vi nå fått installert nytt kamera og undervannslys i videotelleren. Vi er veldig fornøyd med resultatet og håper dette bidrar til enda bedre kontroll og dokumentasjon på oppgang av laks i Vikedalselva. Stor takk til Fylkesmannen og ikke minst Kjetil Gilje som har bidratt med å få nytt kamera på nett.

Video før oppgradering (MP4 video)
Video etter oppgradering (MP4 video)
30.06.2018 - Styret
RESTAURERING AV TRAPP
Trappa på Opsal er nå restaurert tilbake til opprinnelig form, der Vikedal Elveigarag ønsker nå å rette en stor takk til Miljødirektoratet, Fylkesmannen og ikke minst VMA og Arild Vestbø som gav oss prioritet.

For mer info se rapport med bilder (PDF)
29.06.2018 - Styret
GODKJENT REVIDERT FORHÃ…NDSAVTALE MED FYLKESMANNEN
Vikedal Elveigarlag har nå fått godkjent revidert plan for forhåndsavtalte tiltak etter midtsesongevaluering for Vikedalselva. Avtale gir rom for at Vikedal Elveigarlag kan lokalt beslutte å både øke og minke fisketrykket innenfor de rammer som nå er avtalt med Fylkesmannen. Elveigarlagets beslutning blir basert på midtsesongevauleringen den 10.juli. Det er veldig viktig at Vikedal Elveigarlag får inn best mulig fangstrapportering og status igjennom sesongen, der vi oppfordrer alle tidligere og nye fiskere til å hjelpe til med å etterleve fangstrapporteringen i Vikedalselva.

Avtalen inneholder totalt fire handlingsalternativer, som kort oppsummer er:
  • Øke fisketrykket (utvide sesongen til 20.august og oppheve freding pÃ¥ mandager)
  • Opprettholde fisketrykket (ingen endring)
  • Redusere fisketrykket (sesongavslutning senest 05. august)
  • Stanse fiske (totalfredning fra 11. juli)
21.06.2018 - Vikedal Elveigarlag v/ Styret
FORBUD MOT FISKE ETTER LAKS OG SJØAURE UTENFOR VIKEDALSELVA
Det er forbud heile året mot fiske etter laks og sjøaure med stang og handsnøre fra båt og land innenfor fredningssonen i Vikedal (se eget kart for etablert fredningssone, samt særskilte regler for setting av garn innenfor fredningssonen.


Mer info på websiden til Fylkesmannen i Rogaland under:
06.06.2018 - Hilsen Vikedal Elveigarlag v/ Styret
VIKEDAL ELVEIGARLAG MED ORG.NR 914 532 094
Etter å ha jobbet over tid med å få organisasjonsnummer for Vikedal Elveigarlag, så er det med stor glede å kunne få informere om at Elveigarlaget nå er godkjent registrert i Brønnøysund Registrene med org.nr 914 532 094
13.03.2018 - Styret
ÅRSMØTE 2017 - VIKEDAL ELVEIGARLAG
Det blir arrangert årsmøte i Vikedal Elveigarlag torsdag 01.03.2018.
Se vedlagt Innkalling og saksliste for mer info.
19.02.2018 - Styret
AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIDET JAKT
Vikedal Elveigarlag har fått avslag på søknad om utvidet jakt på skarv og laksand. Se vedlagt søknad og vedtak om avslag.
10.02.2018 - Styret
MERKNAD / INNSPILL TIL VINDAFJORD KOMMUNE
Vikedal Elveigarlag stiller seg negativ til Ilsvåg Holding søknad om løyve til produksjonsauke av regnbueaure og har i den anledning sendt inn merknad til Vindafjord Kommune.

Ref. innsendt merknad.
19.12.2017 - Styret
UTVIDA FISKE 2017
Med bakgrunn i god oppgang og fangststatestikk ved årets midtsesongevaluering, dispensasjonssøknad fra Vikedal Elveigarlag, samt vedtak fra Miljødirektoratet, så utvides årets fiskesesong i Vikedalselva frem til 21.08.2017

I tillegg oppheves fredning på mandag 7/8, mandag 14/8 og mandag 21/8.

Ellers skal gjeldende fiskeregler følges.

Ref. vedtak fra Miljødirektoratet
02.08.2017 - Vikedal Elveigarlag v/ Styret
MIDTSESONGEVALUERING + SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKETIDER
En grundig midtsesongevaluering er nå utført av Elveigarlaget og innsendt til Fylkesmannen i Rogaland med kopi til Miljødirektoratet. Sesongen 2017 ser svært oppløftende ut med god oppgang av laks i tillegg til gode fangstrapporter.

Nåværende plan for forhånds avtalte tiltak for Vikedalselva (utarbeidet i 2012), danner grunnlaget for midtsesongevalueringen og lokal forvaltning / justering ved midtsesongen 2017. Avtalen som foreligger gir ikke handlingsrom for lokale utvidelse av fisketider. Basert på årets resultat og siste års utvikling har vi etablert og sendt inn en detaljert dispensasjonssøknad om å få utvide sesongen 2017 med flere antall fiskedøgn. Søknad er innsendt den 09.07.2017 sammen med midtsesongevalueringen.

Styret har forståelse for at fremgangsmåten ikke er i tråd med intensjonen med forhånds avtalte tiltak godkjent av Fylkesmannen. Status er nå at Fylkesmannen har sendt sin innstilling videre til Miljødirektoratet for endelig beslutning.

Vi har enda et lite håp om en positiv tilbakemelding, selv om vi kommer inn under forskriftens paragraf 5. ''spesielle tilfeller''.

Vedlagt er: dispensasjonssøknad, Midtsesongevaluering, samt innstilling fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet.
19.07.2017 - Vikedal Elveigarlag v/ styret
MANGLENDE FANGSTRAPPORTERING
I flere soner er det dessverre observert regelbrudd med tanke på fangstrapportering, der laks er avlivet uten innrapportering. For å få en fullstendig status på oppgang versus avlivet laks, så er det viktig at alle fiskere og grunneiere bidrar til at all fangst rapporteres fortløpende inn (daglig). Dette er viktig info i forbindelse med evaluering, rapportering til myndigheter og lokal forvaltning.
19.07.2017 - Vikedal Elveigarlag v/ styret
Oppdateringer på siden
''Fiske og fangst siden'' er nå oppdatert med videoklipp av 5 siste passering, manuell vurdering av størrelsen på passert fisk, fangstoversikt fordelt på kategori (Laks <3kg, Laks 3-7kg, Laks>7kg avlivet og C&R), samt fremhevet den størst fisken som er tatt i årets sesong. Håper dette bidrar til økt informasjon og interesse blant nettlesere og fiskere i Vikedalselva.
19.06.2017 - Styret
Teller passeringer
Se siste 5 passeringer fra telleren her: Teller passeringer.
15.06.2017 - Styret
Gilje Web