GJELDENE FISKEREGLER FOR VIKEDALSELVA SESONGEN 2024

Fiske i Vikedalselva er regulert av generelle fiskeregler for Rogaland, samt spesielle regler for Vikedalselva fastsatt av Miljødirektoratet den 05.02.2016 gjeldene for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra og med 2016.

FISKERS ANSVAR

Fisker er selv ansvarlig for å sette seg inn i og gjeldende lover og regler. Spørsmål vedrørende regler eller andre ting kan rettes til Vikedal Elveigarlag ved Bjørn Ove Helgesen (mobil 913 97 108, epost bohel@online.no), eller kontakt fiskeoppsyn ved Jostein Hallingstad (tlf. 932 23 545, josthall@gmail.com) og Jan Thore Ørnes (tlf. 482 10 735, jthore85@gmail.com).

EKSTRAORDINÆRE FISKEREGLER FOR PERIODEN
11/7 - 15/8/2024

 • Det er ikke tillatt å avlive hunnlaks (skal settes tilbake)
 • Skadet fisk innleveres Elveigarlaget v/ Jostein Hallingstad
 • Kontaktinfo: Movegen 141 – 5583 Vikedal - mob. 932 23 545
 • All laks større enn 70 cm skal settes tilbake
 • Det skal benyttes fangstnett/håv uten knuter og det er forbud mot bruk av klepp
 • Forbud mot bruk av krok med mothaker (tilstrekkelig at mothaker er klemt)
 • Ved fiske med makk, er det berre tillatt å bruke sirkelkrok
 • Trippelkrok ikke tillat
 • Det er kun lovlig med en dobbel krok på sluk og wobbler
 • Døgnkvote én hannlaks pr. fisker
 • Sesongkvote to hannlaks pr. fisker (fra ny forskrift iverksettes 11/7 frem til 15/8-24)
 • Ukentlige fiskedager: torsdag, fredag, lørdag og søndag
 • Utover disse restriksjoner, så gjelder generelle fiskeregler fastsatt for elva

Sammenfallende regler gjengitt videre nedover på denne siden er underordnet begrensningsreglene ovenfor!


FISKETIDER

Fisketiden for Vikedalselva er fra 15. juni - 15. august og fiskedøgnet kan variere litt på de forskjellige soner. Fiske starter kl 00.00 onsdag og varer frem til til kl 23.59 søndag (mandag og tirsdag er totalfreda og ingen fiske uansett sesong eller ikkje).

FANGSTKVOTE

Det er døgnkvote på 1 laks. Har du tatt en laks på land er det slutt for det gjeldende fiskedøgnet, mens du kan fiske videre dersom du slepper laksen levende og sprek ut igjen (C&R).

Når en fisker har nådd døgnkvoten skal fisket opphøre og det er ikke tillat å fortsette med CR fiske etter en har tatt på land en laks. Fangstkvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet, med unntak for helg, uke eller sesongkort som følger dato (kl: 00:00 til 24:00).

Laks som har uomtvistelige ytre kjennetegn på å være rømt oppdrettslaks, og vinterstøinger blir ikke regnet med i kvoten.

Sjøørret er TOTALFREDET og skal settes uskadd tilbake i elva.

FANGSTRAPPORTERING

Fangstrapportering er obligatorisk og skal rapporteres inn etter hvert endt fiskedøgn. Rapportering jelder også nullfangst og gjenutsatt fisk. Nullfangst vises ikke på statistikken vist på websiden, men brukes kun i forbindelse med statistikk og rapportering til myndighetene.

En kan bli bortvist fra elva om tidligere rapporteringer mangler. Informasjon om rapportering skal foregå står på fiskekortet og på www.vikedalselva.no

MINSTEMÅL OG VINTERSTØING

Laks under 35 cm skal settes tilbake i elven (regnes ikke med i døgnkvoten). Det er ikke tillatt å fange vinterstøinger av laks og sjøaure. Støinger som likevel blir fanget, skal mest mulig uskadd sleppes ut igjen i elva. Det oppfordres til at stor hunn-laks og gytefarget fisk settes tilbake i elva.

REDSKAP

Tillatt redskap er stang med flue, sluk, spinner, wobbler, kunstig mark og naturlig mark* som kan brukes i kombinasjon med søkke, samt dobbe i kombinasjon med mark* eller flue. Det er kun tillatt å fiske med ET redskap / stang pr. fisker.

*Grunna totalfredet aurebestand, så er det ikke lov å bruke mindre enn 2/0 krok under markfiske

KROKINGSFORBUD

Det er ikke lovlig å fiske på en slik måte at fisk blir kroket. Dersom en kroker fisk og dette skyldes måten eller stedet en fisker på, skal fisket straks avsluttes. Kroket fisk skal straks settes ut mest mulig uskadd. Er fisken så hardt skadet at den må avlives, skal fisken leveres oppsynet.

Definisjon på kroking: Dersom kroken ikke sitter i eller umiddelbart i nærheten av kjeften på fanget fisk.

DOKUMENTASJON

Fisker skal på oppfordring kunne fremvise gyldig legitimasjon, kvittering for betalt fiskeavgift til staten og gyldig fiskekort. Fiskekortet er personlig, gjelder for en stang og skal ikke overdras til andre. For alle typer kort gjelder: KUN EN FISKER PR DØGN.

OPPSYN

Respekter oppsynet, som for sesongen 2020 består av Jostein Hallingstad (tlf. 932 23 545, josthall@gmail.com) og Jan Thore Ørnes (tlf. 482 10 735, jthore85@gmail.com). Oppsynet i elva skal informere om fiskeregler og påse at disse følges, og således bidra til at alle får en best mulig fiskeopplevelse i Vikedalselva. Vi oppfordrer til å varsle oppsynet om uregelmessigheter og mistanke om fiskesykdommer. I tillegg ønsker gjerne Vikedal Elveigarlag v/ styreleder Bjørn Ove Helgesen (mobil 91397108 eller mail bohel@online.no) og kortselgere å bli kontaktet om forslag til forbedringer.

KONSEKVENSER AV REGELBRUDD

Oppsynet plikter å rapportere til styret i Vikedal Elveigarlag og kortselgere om brudd på fiskeregler. Oppsynet skal i slike tilfelle gi advarsel og eventuelt bortvise fisker fra elven. Ved feil parkering kan det festes en advarsellapp til frontruten. Styret i laget avgjør videre om regelbruddet skal føre til utestengelse fra fisket og eventuell politianmeldelse. Ved brudd på fiskekvote kan typiske konsekvenser være utestengelse for fiske i en periode eller utestengelse på livstid om regelbrudd gjentas.

TILTAK MOT FISKESYKDOMMER

Desinfisering av utstyr- stenger, snøre, kroker, kniver, hover, vadere, m.v. er påbudt, og skal utføres ved første gangs fiske i Vikedalselva, deretter etter at fiskeutstyr er brukt i annet vassdrag. Desinfiseringsstasjoner er lokalisert ved sone 11 og 12

GENTLEMANNSREGLER

Alt fiske skal foregå bevegelig nedstrøms dersom flere fisker på samme plassen. Ny fisker skal alltid starte fisket ovenfor andre fiskere. Oppfør deg ved elva slik du ønsker andre skal oppføre seg mot deg.

SKJELLPRØVER

Vi oppfordrer til å ta skjellprøver av laks som er tatt på land. Skjellprøveposer og rettledning om prøvetaking får du hos kortselgere eller oppsynet. Skjellprøver gir viktig informasjon om fiskens livsløp, hvor gammel fisken er, hvor gammel den var da en forlot elva m.m. Det er også den enkleste metoden for å skille villaks og rømt oppdrettslaks, og gir derfor nyttig informasjon om andel av oppdrettslaks i elva.

SONEGRENSER

Respekter gjeldende sonegenser og det er det er forbudt å fiske nedover eller oppover i neste sone. Informasjon om soner finner du på sonekart og www.vikedalselva.no

ADKOMST OG BRUKSREGLER

Vis hensyn til grunneiers eiendom, tråkk ikke over dyrka mark og rydd opp etter deg. Parker på anviste plasser, se sonekart for mer info. Ferdsel langs elva skal i størst mulig grad skje langs elvebredden og på stier.

FORBEHOLD

I løpet av uke 28/29 skal det foretas "Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak med Fylkesmannen". Ved sviktende innsig av laks midtveis i sesongen kan fiske bli regulert med endring av døgnkvote, fiskeredskaper, fisketider. Dersom lakseinnsiget er kritisk lavt kan elva bli stengt for fiske for resten av sesongen Kortselger er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer og kjøpte kort refunderes ikke. Vi gjør også oppmerksom på at det kan bli svært lav vannstand i elva i tørkeperioder, og at det på varme sommerdager forekommer bading i elva. Respekter allemannsretten og vis hensyn til andre brukere av elva.

FISKERAVGIFT

Skal du fiske etter laks i Vikedalselva, må du i tillegg til å kjøpe fiskekort for aktuell sone også ha betalt den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år treng ikkje betala avgift.

Du kan lesa meir om avgifta hos Miljødirektoratet, her er direktelink til betalingsskjema.
 
Gilje Web