SKJELLPRØVETAKING VIKEDALSELVA

Ut i fra rapport nr.9 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og status for norske laksebestander i 2016, så kommer Vikedalselva dårlig ut (rød lys) i kategorien «Rømt oppdrettslaks». I tillegg ligger vi i gul sone i blant annet kategoriene «Genetisk integritet» og «Kvalitetsnorm». Kvalitetsnormen består av to delnormer: a) gytebestandsmål og høstingspotensial, og b) genetisk integritet.

Vikedal Elveigarlag ønsker å øke overvåkningen av laksebestanden i Vikedalselva ved blant annet å økt fokus på skjellprøver av avlivet laks gjennom sesongen. Med god hjelp og samarbeid fra både grunneiere og ikke minst fiskerne, så mener vi at økt fokus på skjellprøvetaking med påfølgende analyser hos NINA, vil bidra til en forbedret oversikt og status av Vikedalselva hos blant annet Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Et enkelt fiskeskjell forteller mye om laksens liv, og kan med rette kalles fiskens ferdsskriver der en kan hente ut info som:
  • Registrere innslag av rømt oppdrettslaks i fangstene
  • Fiskens alder og størrelse som smolt, lengden av sjøopphold, og om den har gytt tidligere
  • Vekstforholdene til ulike bestander i ulike år
  • Korrigere fangststatistikken og beregne årsklassestyrke
  • Beregne hvor mye villaks som fanges, og hvor store bestandene er
  • Materiale og historisk arkiv for genetiske analyser

SKJELLPRØVE RESULTATER

20182019
SportsfiskeSkjellanalyser
HøstfiskeSkjellanalyser
OppsummeringRapport

SLIK TAR DU SKJELLPRØVER FRA LAKSSkjellprøven tas i bakkant av ryggfinnen og rett over sidelinjen. Fra den avlivede laksen tas rundt 30 skjell med kniv. Unngå skinn og slim i skjellprøven.

Skjellprøven oppbevares i NINAs skjellkonvolutter og husk å fyll ut informasjon om fisken, samt info om fiskeren. Om du ønsker å vite mer om fisken din legger du inn mobil nummer.  Du vil da motta en SMS med resultater fra skjellanalysen. NB! Ikke pakk skjellprøven i plast - dette kan medføre at prøven ikke tørker skikkelig og at DNA-materialet i skjellene degraderes


Eksempel på utfylt skjellkonvolutt for villaks som er avlivet.

INNLEVERING AV SKJELLPRØVE KONVOLUTTER

Skjellprøven konvolutter kan fås av kortselger, oppsynsmann Jostein Hallingstad (mobil 932 23 545) eller på Joker Vikedal.

Ferdigutfylte konvolutter med skjellprøver kan leveres inn til Vikedal Elveigarlag’s skjellprøve postkasser på informasjonstavlen ved ØRNES BRUA eller ved inngangen til VIKEDAL PIZZA i sentrum. Alternativ levers de i egne postkasser på hver sone, der grunneier eller hjelpsomme fiskere bringer de videre til Elveigarlagets skjellprøvekasser ved passende anledninger.

          
Skjellprøvekasse ved Ørnesbrua og ved Vikedal Pizza

På forhand takk for samarbeidet!
 

Gilje Web